30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2016

Op 7 juli jongstleden hebt u mij via de motie Van Miltenburg c.s. verzocht om de subsidierelatie met Hart van Homo’s per direct stop te zetten en uw Kamer per ommegaande hierover te informeren (Kamerstuk 30 420, nr. 249). Middels deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik de motie ten uitvoer breng.

De subsidie is onderdeel van een groter samenwerkingsverband dat zich LCC+ noemt en bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor LHBT-emancipatie in christelijke gemeenschappen. Het LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) is namens LCC+ penvoerder en subsidieontvanger. Weerbaar in Seksualiteit (WiS), de organisatie die het project Hart van Homo’s is gestart, treedt in dit samenwerkingsverband op als onderaannemer. Ik heb met onmiddellijke ingang de betalingen aan het samenwerkingsverband opgeschort. Dat is de enige manier waarop ik de subsidie aan WiS kan stopzetten. LCC+ en WiS zijn geïnformeerd over dit besluit.

Ik ben voornemens om LCC+ uit te nodigen zo snel mogelijk een aangepaste subsidieaanvraag in te dienen zonder het onderdeel van WiS, zodat de subsidierelatie met LCC+ snel kan worden genormaliseerd en zonder het deel van WiS kan worden hervat.

Met Weerbaar in Seksualiteit ga ik in gesprek over de verdere afwikkeling van het stopzetten van de subsidie. Ik zal u voor het AO Emancipatie, dat is gepland op 14 september 2016, informeren over de stand van zaken.

Zoals toegezegd stuur ik uw Kamer daarnaast nog voor het AO Emancipatie een overzicht van alle organisaties die op dit moment subsidie ontvangen voor het bevorderen van acceptatie en emancipatie (Kamerstuk 30 420, nr. 250) en het rapport van de Inspectie naar de invulling die scholen geven aan de kerndoelonderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven