Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030196 nr. 695

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 695 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2020

Op 24 december 2019 is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 met daarin de definitieve BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en de bijbehorende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, nr. 501).

In Kamerbrieven van 26 april 2019 (Kamerstuk 30 196, nr. 648) en 11 juni 2019 (Kamerstuk 30 196, nr. 651) heeft Minister Ollongren uw Kamer op de hoogte gebracht over de noodzaak van het beschikbaar zijn van betrouwbare rekensoftware minimaal zes maanden voor inwerkingtreding van de BENG-eisen en over de beoogde invoeringsdatum van deze eisen per 1 juli 2020. Bij deze beoogde invoeringsdatum werd ervan uit gegaan dat er eind 2019 betrouwbare rekensoftware zou kunnen worden aangeboden.

Verzoek om verschuiven invoeringsdatum

November 2019 werd bekend dat, mede als gevolg van een aantal geconstateerde omissies in de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen -de NTA 8800- het kunnen aanleveren van definitieve rekensoftware per einde 2019 niet haalbaar was. Met de «bouwende» marktpartijen is vervolgens besproken of de beoogde invoeringsdatum 1 juli 2020 hiermee nog haalbaar zou kunnen zijn.

De partijen (Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, IVBN, Aedes en BNA) hebben hierop aangegeven dat de voorbereidingstijd door de vertraagde oplevering van de rekensoftware minder is geworden dan de minimaal benodigde zes maanden en hechten aan de eerdere toezegging hierover. Zij hebben mij hierover ook een brief gestuurd met het verzoek om de invoeringsdatum met zes maanden op te schuiven van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021. Zij geven in deze brief aan begrip te hebben voor de vertraging van de beschikbaarheid van de rekensoftware als gevolg van de ambitieuze planning en de complexiteit van de bepalingsmethode NTA 8800. Ze hechten echter aan een zorgvuldige implementatie en wijzen daarbij ook op de overige problemen (stikstof, PFAS) waar de bouw op dit moment mee te kampen heeft.

Consequenties verschuiven invoeringsdatum

Het later gereed zijn van de software heeft niet alleen gevolg voor de mogelijke invoeringsdatum van de BENG-eisen, maar ook voor de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel dat is gebaseerd op energiegebruik in kWh/m2.jr. Beide maken gebruik van de onderliggende bepalingsmethode NTA 8800 en daarmee de software om de energieprestatie van gebouwen te berekenen: zij zijn inhoudelijk met elkaar verbonden.

De eerder beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2020 is mede gebaseerd op de verplichting vanuit de Europese Unie (de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)) dat per 1 januari 2021 de nieuwbouw «BENG-proof» is en per 10 maart 2020 voorzien moet zijn van een nieuw energielabel uitgedrukt in kWh/m2.jr. Met een eventueel uitstel wordt nog steeds voldaan aan de implementatiedatum van de Europese richtlijn dat gebouwen met vergunningaanvraag vanaf 1 januari 2021 conform de BENG-eisen gebouwd moeten worden. Door het uitstel zou niet tijdig voldaan worden aan de implementatie van het nieuwe energielabel uitgedrukt in kWh/m2.jr. Dit laatste betreur ik ten zeerste, maar is onvermijdelijk gelet op de inhoudelijke samenhang met de NTA8800 en de bijbehorende software.

Conclusie

Alles afwegende heb ik besloten aan het verzoek van de marktpartijen gehoor te geven en de invoeringsdatum van BENG, de bepalingsmethode NTA8800 en de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel een half jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. Met dit uitstel ben ik van mening dat de bouwende partijen voldoende voorbereidingstijd hebben om de BENG-eisen en het nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 succesvol te kunnen implementeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops