Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 516

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 516 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN EN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorkeursalternatief van de 380kV-Noord-West waardevolle natuurgebieden en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland doorsnijdt en daardoor ook een achteruitgang van de weidevogelstand dreigt;

overwegende dat het mogelijk is om een deel van het tracé te verkabelen waarmee deze knelpunten deels kunnen worden vermeden;

verzoekt de regering om, de natuurachteruitgang te voorkomen en daarvoor:

  • ofwel minstens tien kilometer van het tracé van de 380kV-Noord-West in Groningen te verkabelen;

  • ofwel met de regio tot overeenstemming te komen over een ruimhartige compensatie van het aangetaste natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel van de cultuurhistorische objecten in een zone van drie kilometer ter weerszijden van het tracé en voor versterking van landschappelijk structuren in een zone van vijf kilometer (inclusief beheer van twintig jaar),

en de Kamer nog voor het verkiezingsreces hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber

Agnes Mulder