Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 487

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Economische Zaken, de Minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de Minister voor Wonen en Rijksdienst, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) met bijbehorende Handreiking Manifest MVI aan1. Dit Manifest wordt door al deze bewindslieden ondertekend.

Op 8 december onderteken ik dit manifest samen met bestuurders van medeoverheden tijdens het landelijke MVI-congres in Den Haag. Overheden committeren zich eraan dat zij met hun inkoopbeleid en hun invulling van opdrachtgeverschap marktpartijen stimuleren duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Via het Manifest MVI geef ik onder andere invulling aan de motie Cegerek/Van Veldhoven, waarin wordt verzocht ernaar te streven om 10% circulair in te kopen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl