Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 478

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 478 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2016

De afgelopen periode heeft onderzoeksbureau Technopolis Group de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland in kaart gebracht. Hierbij stuur ik uw Kamer het rapport «Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland; Inventarisatie en relatie met publieke belangen»1. Daarmee geef ik invulling aan mijn toezeggingen uit mijn brieven van 6 juni 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2756) en 30 september 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 476).

Technopolis Group brengt in het rapport een afgebakend deel van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland en de daarbij betrokken publieke belangen in kaart. Het onderzoek is begeleid door een interdepartementale stuurgroep en werkgroep, waarin de Ministeries van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Financiën en van Buitenlandse Zaken waren vertegenwoordigd. Het rapport is tot stand gekomen in nauw overleg met relevante partijen en experts die actief zijn in de nucleaire kennissector.

Het rapport van Technopolis geeft een feitelijk overzicht van de bestaande nucleaire kennisinfrastructuur, de dwarsverbanden die er bestaan tussen de verschillende actoren in die infrastructuur en de (publieke) belangen die ermee gemoeid zijn. Het rapport kenschetst de nucleaire kennisinfrastructuur als divers. Sterk punt is dat nagenoeg de gehele waardeketen – van het voorbewerken van brandstof (uranium) tot het opslaan van radioactief afval – in Nederland is vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is de nucleaire kennisinfrastructuur kwetsbaar, omdat er vaak maar één of enkele organisaties of bedrijven actief zijn in de verschillende schakels van de waardeketen.

Zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 30 september 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 476) over de toekomst van de Stichting ECN zal het rapport van Technopolis Group betrokken worden in het onderzoek naar welke toekomstige nucleaire kennisinfrastructuur uit publiek oogpunt en voor de voorzieningszekerheid van medische isotopen van belang is. Het kabinet zal hierover in het voorjaar van 2017 aan uw Kamer rapporteren.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.