30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 425 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van de warmtevisie een uitvoeringsagenda warmte zal worden gemaakt;

verzoekt de regering om, die uitvoeringsagenda warmte voor de zomer van 2016 naar de Kamer te sturen en daarin ook een keuze te maken of in ieder geval te onderzoeken met betrekking tot de vraag of warmtenetten gelijk aan gasnetten behandeld, en dus ook gesocialiseerd, kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven