30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 424 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ETS tot nu toe niet de gehoopte effecten heeft gehad in termen van CO2-reductie;

overwegende dat dit mede verband houdt met de lage en fluctuerende prijs voor emissierechten;

overwegende dat er in Canada, in British Columbia, een carbon tax is ingevoerd op CO2-uitstoot, die stabiel stijgend is, waarmee investeringen in CO2-reductie rendabel worden;

overwegende dat verschillende studies uitwijzen dat er 5% tot 15% minder CO2 wordt uitgestoten sinds de invoering van de carbon tax, en dat er geen negatieve effecten zijn op de economie, mede door de gelijktijdige verlaging van de vennootschaps- en inkomstenbelasting;

verzoekt de regering, een onderzoek te laten doen naar de invoering van een British Colombia carbon tax in Nederland, de EU en de wereld;

verzoekt de regering tevens, hierover voor de zomer te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos

Naar boven