30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 422 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel discussie bestaat over het gebruik van biomassa, en dat de CO2-winst van het gebruik van biomassa afhankelijk is van het soort biomassa (bijvoorbeeld blanke houtpellets of restafval), alsook van de toepassing ervan;

verzoekt de regering om, bij de inrichting van het stimuleren van biomassa erop in te zetten dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt gebruikt (cascadering) en dat restafval voorrang krijgt op speciaal voor het doel geteelde biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven