30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 419 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Energierapport de «gasrotonde» als uitgangspunt wordt genomen, alsmede dat Nederland tot 2029 netto-exporteur van gas zal zijn en dat de komende jaren wordt gerekend op een gelijkblijvende gasvraag;

overwegende dat de noodzaak om de gasproductie te verlagen groot is, gezien de aardbevingen en mijnbouwschade in onder meer Groningen en Drenthe;

overwegende dat het klimaatakkoord moet leiden tot een afbouw van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen;

verzoekt de regering, de ambitie voor een «gasrotonde» ondergeschikt te maken en al op korte termijn de verlaging van de gasvraag prioriteit te geven, inclusief maatregelen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en uitbreiding van duurzame warmte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Naar boven