30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 417 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in het rapport «Energiebeleid: Op weg naar samenhang» concludeert dat het energiebeleid meer samenhang behoeft tussen de doelen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid;

overwegende dat wordt aanbevolen om naast duurzaamheidsdoelen ook concrete en meetbare indicatoren te operationaliseren op het gebied van betrouwbaarheid en betaalbaarheid;

verzoekt de regering om, de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer over te nemen en concrete meetbare beleidsdoelen uit te werken op het gebied van betrouwbaarheid en betaalbaarheid van onze energievoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Klever

Naar boven