30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 410 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 195 landen op 12 december 2015 in Parijs een klimaatakkoord hebben gesloten met als doel om de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C met duidelijk zicht op 1,5°C;

overwegende dat schaliegaswinning tot meer broeikasgasuitstoot leidt bij winning en gebruik en dus niet bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen;

verzoekt de regering om, schaliegas niet mee te nemen als optie in de energiedialoog en de energievisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Naar boven