30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 408 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de subsidie voor bij- en meestook in kolencentrales de kostprijs van de 15% laagwaardige biomassa overstijgt;

verzoekt de regering, de subsidiëring van laagwaardige biomassa te monitoren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven