30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 405 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er pas in de loop van 2016 inzicht is in de energie-audits die op basis van de energie-efficiencyrichtlijn moeten worden aangeleverd;

constaterende dat de Minister van Economische Zaken meldt dat er bij het bedrijfsleven relatief eenvoudig te nemen besparingsmaatregelen blijven liggen;

van mening dat er om meerdere redenen te weinig prikkels zijn voor het bedrijfsleven om besparingen door te voeren met een wat langere terugverdientijd;

verzoekt de regering, voor de begroting 2017 uit te werken wat het effect is van:

  • het verlagen van de grootverbruikerskorting op de energiebelasting;

  • het terugploegen van deze extra belastingopbrengsten in versnelde energiebesparing bij bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven