Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 366

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 366 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2015

Op 13 juli 2015 heeft uw Kamer de brief «Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout» ontvangen (Kamerstuk 30 196, nr. 356). Hierin bent u geïnformeerd over het kabinetsvoornemen om MTCS volledig te erkennen als volwaardig duurzaam in ons beleid voor duurzaam inkopen van hout. Ten behoeve van de definitieve besluitvorming omtrent erkenning van het MTCS-systeem als borging voor duurzaam hout in het rijksinkoopbeleid is TPAC gevraagd om aanvullende expertise op de resterende knelpunten.

In deze brief informeren wij u over het exacte verzoek aan TPAC.

De adviesvraag aan TPAC

Aan TPAC is, net als in 2013, een verzoek gedaan om aanvullende expertise in opdracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu naar de openstaande punten ten aanzien van conversie, inheemse volkeren en beschikbaarheid van kaarten. Doel is het definitief afronden van de besluitvorming omtrent erkenning van het MTCS-systeem in het rijksinkoopbeleid voor duurzaam hout door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. TPAC is verzocht om uiterlijk eind oktober 2015 het advies af te ronden.

Het advies dient de volgende vraag te beantwoorden: «In hoeverre zijn de openstaande punten ten aanzien van conversie, inheemse volkeren en beschikbaarheid van kaarten opgelost in het MTCS-systeem?»

Randvoorwaarde aan het onderzoek is dat het MTCS-systeem op gelijke wijze wordt beoordeeld als de reeds erkende certificeringssystemen van FSC en PEFC. TPAC is gevraagd om dit inzichtelijk te maken in haar bevindingen.

Om de adviesvraag te beantwoorden kan TPAC de benodigde informatie opvragen bij MTCC. Ook kan TPAC informatie van derden gebruiken, wanneer deze beschikbaar is en door TPAC relevant geacht wordt voor de toetsing.

Het staat TPAC vrij een veldonderzoek te doen, wanneer zij dit nog nodig achten. Bij het bezoek aan Maleisië in januari jl. was TPAC ook vertegenwoordigd in de delegatie. De delegatie heeft tijdens dit bezoek gesproken met vertegenwoordigers van inheemse volken en milieuorganisaties, waaronder JOAS en MNS.

Evaluatie TPAC

Gezien de maatschappelijke en politieke behoefte aan duidelijkheid omtrent de status van het MTCS-systeem op korte termijn, heeft deze adviesvraag aan TPAC prioriteit boven de andere werkzaamheden van TPAC. Dit kan gevolgen hebben voor de voortgang van de evaluatie van TPAC. Naar verwachting kan de evaluatie van de werkwijze en het functioneren van TPAC en de gehanteerde criteria begin 2016 naar uw Kamer worden verzonden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma