Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530196 nr. 331

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 331 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2015

Hierbij ontvangt u in het kader van de Green Deal «bevorderen duurzaam bosbeheer» de uitkomsten van de Monitor duurzaam hout 2013.

De marktmeting over 2013 laat zien dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt is toegenomen. Van een aandeel van 13,3% in 2005 is het, via 33,5% in 2008 en 65,7% in 2011, gegroeid naar 74% in 2013. Onder «duurzaam geproduceerd hout» heeft Probos hout verstaan met een duurzaamheidskeurmerk dat in 2013 geaccepteerd werd binnen het rijksinkoopbeleid: Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), met uitzondering van het Maleisisch houtkeurmerk MTCS1.

Van de 74% in 2013 komt 40,9% voor rekening van FSC en 33,1% voor rekening van PEFC. De marktaandelen duurzaam geproduceerd hout variëren sterk per productgroep. Gezaagd naaldhout (dat uit gematigde streken komt) kent bijvoorbeeld een aandeel van 80%, terwijl gezaagd tropisch hout een aandeel kent van slechts 40%. Het volledige rapport Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013 vindt u als bijlage bij deze brief2. Er is een nieuwe marktmeting voorzien in 2016, die zal gaan over het jaar 2015.

Tevens delen wij u mede dat er in juli van dit jaar een delegatie van het kabinet naar Maleisië gaat om de voortgang op het MTCS dossier ter plekke te bespreken en de resultaten te bekijken. Deze inzichten willen we graag

meenemen in de voortgangsrapportage over MTCS die aan u is toegezegd. Om die reden zullen wij u deze in september doen toekomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

MTCS: Malasyan Timber Certification Scheme. Indien MTCS wel als aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout zou zijn meegenomen, dan was in 2013 het marktaandeel 76,3% i.p.v. 74%.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl