Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530196 nr. 317

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 317 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 9 juni 2015.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 7 juli 2015.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 8 juli 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2015

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, aan het ontwerp van een ministeriële regeling houdende de implementatie van de artikelen 8, vierde, vijfde en zesde lid en 14, vijfde en zesde lid, van de Richtlijn energie-efficiëntie (Richtlijn 2012/27/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012, PbEU 2012, L 315)1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat zij zal worden vastgesteld.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl