30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 242 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet voornemens is om Maleisisch MTCS-hout voor de komende twee jaar goed te keuren, terwijl dit hout niet voldoet aan de duurzaamheidseisen van de Nederlandse toetsingscommissie TPAC;

overwegende dat het onwenselijk is om goedkeuring te verlenen aan producten die niet aan de Nederlandse toetsingscriteria voldoen;

verzoekt de regering, duidelijk te maken hoe voorkomen wordt dat er een precedentwerking uitgaat van het besluit om producten die niet aan de eisen voldoen toch goed te keuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Gerven

Ouwehand

Naar boven