30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout, MTCS, te erkennen als «duurzaam» in het inkoopbeleid van de overheid ondanks dat de toetsingscommissie inkoop (Timber Procurement Assessment Committee, TPAC) heeft geoordeeld dat dit keurmerk niet voldoet aan de gestelde criteria voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid;

overwegende dat de regering met dit besluit voornemens is te bewerkstelligen dat MTCS binnen twee jaar volledig voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid;

verzoekt de regering, in overleg met de Malaysian Timber Certification Council een tijdsgebonden stappenplan op te zetten om ervoor te zorgen dat het MTCS-keurmerk binnen twee jaar volledig voldoet aan de door de TPAC vier geconstateerde tekortkomingen in het eindoordeel van TPAC over MTCS (d.d. 22 oktober 2010) en op die manier dus ook volledig voldoet aan inkoopcriteria duurzaamheid van de rijksoverheid;

verzoekt de regering tevens, te bewerkstelligen dat deze eindevaluatie van TPAC binnen twee jaar wordt afgerond en dat daarbij geen uitloop zal zijn;

verzoekt de regering voorts, te garanderen dat indien de TPAC over twee jaar constateert dat MTCS nog niet op alle vier de eerder genoemde punten voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid voor duurzaam hout dit er toe zal leiden dat hout met het MTSC-keurmerk niet langer zal worden toegestaan voor het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Cegerek

Naar boven