30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 390 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2021

Hierbij informeer ik u over de voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Voortgangsmeting

In de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om eens per twee jaar de effecten van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid voor luchtkwaliteit en gezondheid te berekenen in de voortgangsmeting (voorheen «nulmeting»). Hierbij wordt gekeken of we met het SLA op koers liggen om de gestelde doelen te realiseren.

Het RIVM werkt momenteel aan de voortgangsmeting. Het streven is om begin 2022 de resultaten van de voortgangsmeting met uw Kamer te delen. Tijdens het Commissiedebat Leefomgeving op 9 september jl. heb ik toegezegd om de Kamer te informeren over wat in de voortgangsmeting wordt meegenomen.

In de voortgangsmeting wordt getoetst of partijen op koers liggen om onderstaande doelen van het Schone Lucht Akkoord te realiseren:

  • 1. Een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland.

  • 2. Daarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden (uit 2005) voor stikstofdioxide en fijn stof in 2030.

  • 3. In 2030 gemiddeld minimaal 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te behalen voor de negatieve gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen.

  • 4. Een dalende trend in de sectoren wegverkeer mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Per sector zijn daarnaast streefdoelen opgenomen.

Met de voortgangsmeting berekent RIVM de verwachte ontwikkelingen van emissies en aanvullende maatregelen van zowel de rijksoverheid als deelnemende gemeenten en provincies door. RIVM heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen die hierin worden meegenomen, dit is als bijlage toegevoegd1.

De voortgangsmeting rapporteert over de ontwikkeling in emissies en concentraties van luchtvervuilende stoffen en over de gezondheidseffecten die hierdoor optreden. De rapportage bevat daarvoor de volgende onderdelen2:

  • Rapportage over de landelijke emissies van fijnstof (PM10 en PM2,5) en van NO2 voor het gepasseerde jaar en een prognose voor 2025 en 2030.

  • Rapportage over de concentraties PM10, PM2,5 en NO2 voor het gepasseerde jaar en een prognose voor 2025 en 2030. De concentraties worden als gemiddeld voor Nederland en per gemeente gerapporteerd. Ook wordt vermeld in welke gemeenten de WHO-advieswaarden3 wel of niet gehaald worden in 2030.

  • Rapportage van de gezondheidseffecten. De gemiddelde gezondheidswinst voor het aandeel uit binnenlandse bronnen wordt gerapporteerd als landelijk gemiddelde en uitgesplitst per provincies en gemeente.

  • Rapportage per sector: De ontwikkeling in de emissies, concentraties en gezondheidseffecten worden per sector gerapporteerd voor: industrie, (weg)verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart en havens, houtstook en luchtvaart van en naar Nederlandse luchthavens. Daarbij wordt vermeld of de dalende trend in de sectoren wordt gerealiseerd en of het SLA op koers ligt om de streefwaarde per sector te behalen.

Uitgebreide informatie over de methodiek van de berekeningen van de gezondheidsindicator staat beschreven in het Methoderapport gezondheidsindicatoren Schone Lucht Akkoord en de RIVM tussenrapportage Schone Lucht Akkoord4. Als de voortgangsmeting toont dat het SLA niet op koers ligt, zullen de SLA-deelnemers bespreken welke maatregelen genomen dienen te worden om de doelen te bereiken.

Tijdens het tweeminutendebat Leefomgeving van 7 oktober heeft het lid Bouchallikh een gewijzigde motie ingediend die de regering verzoekt om voor het zomerreces aanvullende maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden te voldoen.5 Ik streef ernaar om in lijn met deze motie en op basis van de resultaten van de voortgangsmeting uw Kamer voor het zomerreces hierover te informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Deze informatie kunt u ook vinden in de Uitvoeringsagenda 2021–2023 van het Schone Lucht Akkoord die eerder dit jaar aan uw Kamer gestuurd is (Kamerstuk 30 175, nr. 373)

X Noot
3

Hierbij worden ook de nieuwe WHO-advieswaarden betrokken.

X Noot
4

RIVM (2019) Methoderapport gezondheidsindicatoren Schone Lucht Akkoord. En RIVM, (2019) Tussenrapportage Schone Lucht Akkoord

X Noot
5

Kamerstuk 30 175, nr. 387

Naar boven