30 175 Luchtkwaliteit

33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 251 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

Afgelopen juli heb ik uw Kamer geïnformeerd1 dat ik de mogelijkheden zou verkennen om samen met de RAI Vereniging en BOVAG in een Green Deal afspraken te maken om sneller te stoppen met de import en verkoop van tweetakt brom- en snorfietsen en zo mogelijk ook met de viertakt variant. Partijen hadden hun medewerking uitgesproken aan een eventuele Green Deal, mits zij nog een beperkte restantvoorraad viertakt brom- en snorfietsen uit Euroklasse 2 en 3 op de markt mochten brengen, nadat op 1 januari 2018 de nieuwe Euro 4 emissie-eisen van kracht worden.

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe brom- en snorfietsen aan de nieuwe emissie-eisen voldoen. Naar huidig inzicht betekent dit het einde van de verkoop van de meest vervuilende tweetakt voertuigen, aangezien het erg duur is voor fabrikanten om deze tweetakt aan de nieuwe emissie-eisen te laten voldoen. Op basis van Europese regelgeving mag de RDW na die datum nog wel een beperkt aantal twee- en viertakt brom- en snorfietsen toelaten die nog niet aan de strengere eisen hoeven te voldoen. Het gaat daarbij om maximaal circa 12.000 voertuigen (10% van het aantal voertuigen dat twee voorgaande jaren is geregistreerd met een maximum van 100 voertuigen per voertuigtype). Volgens inschatting van de branche zal het hierbij gaan om circa 3.000 stuks.

Uit de verkenning is naar voren gekomen dat het eerder dan in 2018 stoppen met de verkoop van tweetakt modellen slechts een minimale verbetering van de luchtkwaliteit betekent; het aandeel tweetakt brom- en snorfietsen in de nieuwverkoop was in 2016 een paar procent van de totale verkoop. Door in een Green Deal de verkoop van viertakt modellen uit Euroklasse 2 en 3 nog gedeeltelijk na 1 januari 2018 toe te staan, terwijl vanaf die datum strengere emissie-eisen op basis van Euroklasse 4 gelden, wordt het totale effect op de verbetering van de luchtkwaliteit verder beperkt. Ook een inruilregeling, waarbij het Rijk vele miljoenen – waar geen geld voor beschikbaar is op de huidige begroting – beschikbaar zou moeten stellen, zal slechts een zeer beperkte bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Een dergelijke inruilregeling is derhalve niet kosteneffectief. Gelet op de uitkomsten van de verkenning zie ik geen toegevoegde waarde om over dit onderwerp een Green Deal te sluiten.

Gezien de uitkomsten van de verkenning is de meest effectieve maatregel, die ik kan nemen, het voorkomen dat vanaf 1 januari 2018 nieuwe tweewielige brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor uit Euroklasse 2 en 3 waarvan het emissiecertificaat is verlopen, op de markt worden toegelaten. Een dergelijke regeling zou zoals gezegd maximaal 12.000 en naar verwachting 3.000 voertuigen in deze klasse van de markt kunnen houden. Er is een mogelijkheid de regeling te omzeilen door de nog niet verkochte voertuigen voor 1 januari 2018 te registreren. Zo’n vervroegde registratie heeft echter nadelige financiële consequenties, waardoor er voor de branche voldoende prikkel is om hiervan zo min mogelijk gebruik te maken. Al in januari 2013 was bekend welke eisen vanaf 1 januari 2018 gaan gelden, waardoor de sector voldoende tijd had om zich daarop voor te bereiden. Inmiddels heb ik de RDW verzocht de uitvoerbaarheid van een dergelijke Regeling te toetsen. Indien de uitkomsten daarvan positief zijn, zal ik de Regeling voertuigen aanpassen om bovenstaande te effectueren. Dit betekent dat de RDW verzoeken om toelating van nieuwe tweewielige twee- en viertakt brom- en snorfietsen waarvan het emissiecertificaat is verlopen voortaan zal weigeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstukken 30 175 en 33 043, nr. 243.

Naar boven