Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630164 nr. 17

30 164
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

nr. 17
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLFSEN EN WEEKERS

Ontvangen 17 mei 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Aa

In artikel 32 wordt na «artikel 30» ingevoegd: en daarna telkens met perioden van negentig dagen.

Toelichting

Dit amendement beoogt periodieke rechterlijke toetsing van onthouding van processtukken open te stellen.

Nu de voorgestelde wijziging van artikel 66, derde lid, Sv ertoe strekt dat de periode gedurende welke de verdachte van een terroristisch misdrijf de kennisneming van bepaalde processtukken kan worden onthouden met ten hoogste twee jaren wordt verlengd, komt het de ondergetekenden geraden voor de verdachte, wiens eerdere bezwaarschrift ongegrond is verklaard en aan wie de kennisneming van de processtukken nog steeds wordt onthouden, het recht te geven de beslissing tot onthouding van de processtukken periodiek ter toetsing voor te leggen aan de raadkamer van het bevoegde gerecht. Zij onderschrijven in dezen de opvatting van de Minister van Justitie dat een dergelijke uitbreiding van de rechterlijke controle op de geheimhouding van processtukken goed past binnen de bestaande systematiek en de waarborgen tegen een onevenwichtige afweging van enerzijds het belang van het onderzoek en anderzijds het verdedigingsbelang vergroot (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 164, nr. 12, p. 17).

Wolfsen

Weekers