Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630164 nr. 16

30 164
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

nr. 16
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 mei 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan onderdeel A, subonderdeel 1, wordt een zin toegevoegd, luidende: In de artikelen 126zr, derde lid, en 126zs, derde lid, wordt «126zk» telkens vervangen door «126zq» en in artikel 126zu, tweede lid, wordt «126zn» vervangen door «126zt».

2. Na onderdeel Ca wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Cb

In onderdeel M wordt «de artikelen 126zd tot en met 126zo en artikel 126gg» vervangen door: de artikelen 126zd tot en met 126zu en artikel 126gg.

B

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel D wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 126zj wordt «gebruiker van telecommunicatie» vervangen door: gebruiker van een communicatiedienst.

2. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 126zn, eerste lid, onder a, voor de puntkomma een zinsnede ingevoegd, luidende: of gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk af te nemen van een persoon.

3. Na onderdeel G wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel IV, onderdeel A, wordt in artikel 126zo, eerste lid, «de aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, onderscheidenlijk de aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst» vervangen door: de aanbieder van een communicatiedienst in de zin van artikel 126la.

4. In onderdeel H wordt «126zk» vervangen door «126zja».

5. Aan onderdeel I wordt een zin toegevoegd, luidende: In het onderdeel wordt tevens «artikel 126zk» vervangen door «artikel 126zja».

Toelichting

Deze nota van wijziging is wetstechnisch van karakter en hangt samen met de artikelen IV en VI van het wetsvoorstel. Genoemde artikelen houden rekening met de voorafgaande inwerkingtreding van respectievelijk de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Stb. 2005, 390) en het wetsvoorstel computercriminaliteit II (26 671). De Wet bevoegdheden vorderen gegevens is op 1 februari 2006 in werking getreden (Stb. 2005, 609). Het wetsvoorstel computercriminaliteit II is thans aanhangig bij de Eerste Kamer. Gebleken is dat indien ook het wetsvoorstel computercriminaliteit II tot wet is verheven en in werking is getreden op een eerder tijdstip dan het tijdstip waarop onderhavig wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, enkele vernummeringen en aanvullingen niet volledig correct zullen kunnen worden doorgevoerd. Deze nota van wijziging beoogt dit alsnog mogelijk te maken.

Onderdeel A heeft betrekking op de vernummering door de invoeging van de afdeling «vorderen van gegevens» op grond van artikel IV van het wetsvoorstel. De artikelen 126zk tot en met 126zo worden vernummerd tot de artikelen 126zq tot en met 126zu Sv. Onderdeel A bewerkstelligt dat enkele verwijzingen in en naar de (vernummerde) artikelen eveneens worden vernummerd.

De onderdelen A, C en D van artikel VI van het wetsvoorstel brengen de tekst van enkele artikelen in overeenstemming met de terminologie van het wetsvoorstel computercriminaliteit II. De subonderdelen 1 tot en met 3 van onderdeel B van deze nota van wijziging beogen deze aanpassingen aan te vullen door die terminologische wijzigingen ook voor te stellen ten aanzien van de artikelen 126zj en 126zn (artikel I, onderdeel D) en artikel 126zo, zoals ingevoegd door artikel IV van het wetsvoorstel.

Tot slot strekken de subonderdelen 4 en 5 van onderdeel B ertoe de artikelen 592, tweede lid, Sv en 13.2b van de Telecommunicatiewet aan te vullen met een vermelding van artikel 126zja Sv, dat door artikel VI van dit wetsvoorstel aan de voorgestelde derde afdeling A wordt toegevoegd.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner