Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630164 nr. 14

30 164
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT

Ontvangen 19 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt de zinsnede «kan de duur van het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding na negentig dagen gedurende ten hoogste twee jaren worden verlengd met periodes die een termijn van negentig dagen niet te boven gaan» vervangen door: kan de duur van het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding na negentig dagen gedurende ten hoogste twee maal negentig dagen worden verlengd.

Toelichting

De termijn van maximaal 27 maanden geheimhouding van de processtukken geeft de verdediging een te grote achterstand bij het voorbereiden van de zaak en brengt het gevaar met zich mee dat het Openbaar Ministerie eenzijdig onderzoek doet zonder de mogelijkheid tot inhoudelijke bijsturing. De mogelijkheid van de mini-instructie kan immers pas worden verwezenlijkt indien de verdachte enigszins bekend is met de richting en focus van het OM.

De mogelijkheid die het OM heeft om de processtukken langer geheim te houden in verband met langlopende onderzoeken en het gebruik van materiaal van inlichtingendiensten wordt wel onderkend. Deze geheimhouding mag echter niet langer duren dan 6 maanden bovenop de bestaande 104-dagen regeling. Dit spoort het OM aan om de zaak voortvarend op te pakken en biedt de verdachte de mogelijkheid om tijdig in te grijpen als het onderzoek te eenzijdig wordt gedaan naar zijn mening.

De Wit