Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730131 nr. 126

30 131
Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

nr. 126
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2006

In het Algemeen Overleg op 31 oktober jl. over de Wmo heb ik toegezegd u na het geplande overleg tussen VWS, het Centraal administratiekantoor (CAK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de wijze van aanlevering van gegevens door gemeenten aan het CAK in het kader van de eigen bijdrageregeling Wmo, een afschrift te sturen van de brief van het CAK aan de VNG inzake de gemaakte afspraken. Hiermee bestaat een goede en gemeenschappelijk gedeelde basis voor een adequate uitvoering van de eigen bijdrage regeling. Deze brief treft u als bijlage aan.1

Tevens treft u ter informatie een afschrift aan van de brief1 die op 11 december jl. aan alle gemeenten is gestuurd over een aantal thema’s die tot 1 januari aanstaande nog nadere aandacht verdienen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.