30 080
Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

nr. 1
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2005

Hierbij bied ik u deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier aan1. Deel 1 bestaat uit de Ontwerp Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier en de daarbij behorende Nota van Toelichting. In deze PKB zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om in 2015 te voldoen aan het wettelijk vastgelegde beschermingsniveau voor de Rijn en het benedenstroomse deel van de Maas.

Met Ruimte voor de rivier wil het Kabinet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en een robuuste oplossing bieden tegen bedreigende hoogwaterstanden. Dit betekent dat het accent verschuift van dijkversterking naar rivierverruiming. Op de locaties waar ruimtelijke maatregelen ten behoeve van veiligheid worden genomen zal de herinrichting zoveel mogelijk worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Ook in de toekomst zal voortdurende geïnvesteerd moeten worden in de veiligheid van het rivierengebied. In bijgaande PKB is daarop geanticipeerd door ruimtelijke reservering voor rivierverruimende maatregelen die na 2015 nodig kunnen zijn.

Deze ontwerp-PKB is tot stand gekomen via een interactief proces waarin zeer actief is geparticipeerd door gemeenten, waterschappen, provincies en maatschappelijke organisaties. Ik ben alle partijen zeer erkentelijk voor de geleverde inspanningen.

Naast de PKB Ruimte voor de Rivier zijn er nog een aantal relevante achtergronddocumenten opgesteld. De belangrijkste documenten zullen, samen met de officiële gedrukte versie van de PKB, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind mei, aan de Tweede Kamer worden toegezonden en ook digitaal (via www.ruimtevoorderivier.nl) beschikbaar worden gesteld. De belangrijkste documenten zijn het Milieueffectrapport (MER); het Strategisch Kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier en Ruimte voor Natura 2000; de kosten-batenanalyse: Veiligheidsonderzoek; de kosten-batenanalyse: Kosteneffectiviteitanalyse; het Regioadvies«Toekomstig veilig en Aantrekkelijk».

Voor een aantal maatregelen uit de PKB, de zogenoemde koploperprojecten, zal de planstudie op korte termijn starten. Het betreft de maatregelen: Ontpoldering Overdiepsche Polder, Ontpoldering Noordwaard, Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden en Dijkverlegging Westenholte. Voor de maatregel Ontpoldering Noordwaard ben ik voornemens een planstudie te starten, nadat alternatieven van bewoners kritisch zijn gewogen.

Een definitief besluit over de uitvoering van deze maatregelen (projectbesluit) zal pas worden genomen na afronding van de besluitvorming over de PKB.

De inspraak over de PKB Ruimte voor de Rivier start op 1 juni 2005 en loopt tot en met 24 augustus 2005. In het kader van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur heeft de Kamer aangegeven meer actief betrokken te willen worden bij de besluitvormingsfase.

Ik stel u daarom voor om dit Kabinetsvoornemen parallel aan de inspraakprocedure in de Tweede Kamer te bespreken.

Via een motie hebben de heer Van Lith en de heer Boelhouwer het kabinet verzocht om vóór 1 mei 2005 een samenhangend besluit te nemen over deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier en over de optie noodoverloopgebieden uit de rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Via een aparte brief zult u worden geïnformeerd over het Tussenbesluit rampenbeheersing: noodoverloopgebieden.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven