Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630071 nr. 16

30 071
Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

nr. 161
AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK

Ontvangen 21 juni 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel L een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

Na hoofdstuk 6 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 6A OPSPORING

Artikel 55a

1. Met de opsporing van de overtredingen van deze wet, bedoeld in artikel 1 onder 1° van de Wet op de economische delicten zijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 141, onder b en c, van het Wetboek van Strafvordering uitsluitend belast de raad en de door hem krachtens artikel 50, eerste lid, aangewezen ambtenaren. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.

2. In afwijking van de artikelen 155, 156 en 157 van het Wetboek van Strafvordering worden alle processen-verbaal betreffende de in het eerste lid bedoelde overtredingen ingezonden bij de raad. De raad doet de processen-verbaal betreffende de in het eerste lid bedoelde overtredingen toekomen aan de bevoegde officier van justitie indien de raad vervolging door deze wenselijk acht.

3. Het bepaalde in artikel 148, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering vindt geen toepassing in zaken, waarin de raad het proces-verbaal niet aan de officier van justitie heeft doen toekomen.

Artikel 55b

Met betrekking tot de overtredingen, bedoeld in artikel 55a, eerste lid, is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

II

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

In de Wet op de economische delicten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In artikel 1, onder 1°, wordt in de alfabetische opsomming ingevoegd:

De Mededingingswet, de artikelen 6, eerste lid, of 24, eerste lid, door degene die opdracht heeft gegeven tot danwel feitelijk leiding heeft gegeven aan overtreding van genoemde artikelen.

2. Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder 1°, wordt hij die opdracht heeft gegeven tot danwel feitelijk leiding heeft gegeven aan overtreding van artikel 6, eerste lid, of 24, eerste lid, van de Mededingingswet, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het opleggen van een gevangenisstaf mogelijk te maken, indien een opdrachtgever of leidinggevende zich schuldig heeft gemaakt aan mededingingsafspraken of aan misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 6 en 24 van de Mededingingswet.

Een gevangenisstraf brengt een groter afschrikwekkend effect teweeg, dan het opleggen van een individuele boete. Ook onderzoek van het OECD wijst uit dat het opleggen van een individuele boete weinig afschrikwekkend werkt.1 Boetes hoeven bestuurders niet gegarandeerd van mededingingsafspraken te weerhouden of van misbruik van een economische machtspositie. Om oneerlijk concurrentiegedrag te voorkomen, is het noodzakelijk om in navolging van het Angelsaksische model de preventieve werking van de Mededingingswet te verhogen. De mogelijkheid tot het opleggen van een gevangenisstraf zal een betere naleving van de wet tot gevolg zal hebben.

Heemskerk


XNoot
1

Herdruk in verband met een correctie in onderdeel II.

XNoot
1

OECD, Cartels: sanctions agains individuals (DAF/COMP (2004) 39, 10 january 2005), p. 8.