30 048 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2013

Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar (wetsvoorstel 30 048).

Bij brief van 27 november jl. heeft de minister-president, minister van Algemene Zaken aangegeven welke wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures (Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 68). Daartoe behoort ook bovenvermeld voorstel van wet.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven