30 012 Leven Lang Leren

Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2020

Op 1 augustus 2020 is de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in werking getreden.1 Vanaf 1 augustus konden deelnemers zich bij een loopbaanadviseur aanmelden voor een kosteloos ontwikkeladvies. In dit ontwikkeladvies krijgt de deelnemer inzicht in de voor hem of haar relevante ontwikkelmogelijkheden of arbeidsmarktkansen.

Veel mensen bleken behoefte te hebben aan een dergelijk ontwikkeladvies: binnen een maand was het maximaal aantal van 22.000 registraties bereikt. Om meer inzicht te krijgen in wie de deelnemers aan de ontwikkeladviestrajecten zijn, wat hun achtergrond is, wat de aard van hun deelname aan het ontwikkeladviestraject is en hoe loopbaanadviseurs de deelnemers hebben geworven, heeft het Ministerie van SZW aan Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd een onderzoek te starten. In dit onderzoek – een eerste quick scan – is gekeken naar: de manier waarop deelnemers van de ontwikkeladviezen op de hoogte raakten, welke aanleiding zij hadden om een ontwikkeladvies aan te vragen, welke doelen zij met het ontwikkeladvies voor ogen hadden, wat de kenmerken van de bereikte deelnemers zijn, en de manieren waarop loopbaanadviseurs en -organisaties deelnemers wierven. Het onderzoek is afgerond en hierbij bied ik u het definitieve rapport aan uw Kamer aan2.

Het onderzoek laat zien dat de regeling een brede doelgroep heeft aangesproken. Zowel werkenden als werkzoekenden van verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en uit verschillende sectoren hebben gebruik gemaakt van de regeling. Ook geeft het onderzoek inzicht in de aanleiding van mensen om gebruik te maken van de regeling. Twee belangrijke aanleidingen om een ontwikkeladvies aan te vragen zijn baanverlies (mede) vanwege de coronacrisis en stress in de eigen werksituatie. Het onderzoek laat bovendien zien dat relatief veel deelnemers afkomstig zijn uit een aantal sectoren, waaronder horeca, cultuur en evenementen, die hard geraakt worden door de coronamaatregelen.

Naar aanleiding van een motie van leden Smeulders en Tielen zal de regeling voor ontwikkeladvies per 1 december 2020 opnieuw worden opgesteld om zo in deze crisistijd nog eens 50.000 mensen te kunnen ondersteunen bij hun loopbaan.3 Om te zien of het bieden van een kosteloos ontwikkeladvies doelmatig en effectief is, wordt een evaluatie opgestart. De verwachting is dat in 2021 de eerste resultaten beschikbaar zijn en het eindrapport in 2022 wordt opgeleverd. De uitkomsten van de evaluatie zullen met uw Kamer gedeeld worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2020, Stcrt. 2020, nr. 39785.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 35 420, nr. 119 Motie van de leden Smeulders en Tielen over het weer openstellen van de regeling NL Leert Door.

Naar boven