29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 781 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN JETTEN

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zowel streeft naar een toename van het goederenvervoer over het spoor als naar een vermindering van de overlast voor omwonenden;

constaterende dat uit onderzoek tot nu toe geen eenduidige relatie naar voren komt tussen snelheid enerzijds en trillingen en geluid anderzijds;

constaterende dat op sommige meetlocaties, waaronder Oldenzaal, een dergelijk verband wél is aangetoond;

overwegende dat de overlast voor omwonenden, met name in de nachtelijke uren, zo veel mogelijk moet worden beperkt;

verzoekt de regering op, basis van deze onderzoeken samen met ProRail een afwegingskader op te stellen om te beoordelen of een locatie geschikt is voor gedifferentieerd rijden, en om het komende jaar een praktijkproef te doen op in ieder geval één locatie om de effecten in beeld te brengen;

verzoekt de regering tevens, bij uitwerking van stimuleren goederenvervoer ook parallel te werken aan een robuust basisnet en onderzoek naar maatregelen om extra hinder te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Jetten

Naar boven