Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629934 nr. 17

29 934
Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID DITTRICH

Voorgesteld 18 mei 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor burgers van belang is dat de overheidsorganen publiekelijk inzichtelijk maken in hoeverre zij dwangsommen hebben moeten betalen wegens te late besluiten op aanvragen;

overwegende, dat zo’n publieke verantwoording de kwaliteit van het werk kan verhogen;

spreekt als haar mening uit dat overheidsorganen die een dwangsom hebben moeten betalen wegens niet of niet tijdig beslissen op aanvragen van justitiabelen, zulks periodiek publiekelijk inzichtelijk maken;

verzoekt de regering deze opvatting via de geëigende kanalen bekend te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dittrich