Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629934 nr. 14

29 934
Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID FIERENS

Ontvangen 26 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt «Vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet» vervangen door: Op 1 januari 2009.

II

Artikel IIa vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt de in het wetsvoorstel voorziene overgangsperiode van vijf jaar te bekorten. Het probleem van niet-tijdig beslissen is reeds sedert vele jaren bekend. Onder andere de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman of rapportages van de Algemene Rekenkamer maken al jaren gewag van dit probleem en zetten daarbij bestuursorganen aan tot het verbeteren van de organisatie. Dat dit desondanks, ook blijkens het recente jaarverslag van de Nationale Ombudsman, nog steeds niet is gebeurd, maakt duidelijk dat sommige bestuursorganen het probleem van niet-tijdig beslissen onvoldoende serieus hebben genomen. Deze bestuursorganen zouden niet nog een periode van vijf jaar moeten krijgen om de gewenste maatregelen te nemen. Een periode tot 1 januari 2009 volstaat daartoe.

Omdat bij deze kortere overgangsperiode geen behoefte meer bestaat aan een tussentijdse evaluatie van de toepassing van de dwangsomregeling, kan die evaluatieverplichting komen te vervallen.

Dit amendement komt in plaats van amendement nr. 13 in stemming, indien amendement nr. 12 wordt aangenomen.

Fierens