Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629934 nr. 11

29 934
Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN SCHIJNDEL

Ontvangen 11 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt na artikel 4:16 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:16a

Deze paragraaf is niet van toepassing op beschikkingen op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen niet van toepassing is op de Vreemdelingenwet 2000. De behandeling van aanvragen onder de Vreemdelingenwet is vaak van zoveel – externe – factoren afhankelijk dat het wenselijk is om deze wet uit te zonderen van de werking van dit initiatiefwetsvoorstel.

Van Schijndel