29 934
Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 11 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 4:17, vijfde lid, onderdeel e, vervangen door:

e. de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met uitstel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat instemming met uitstel van de beslistermijn door de belanghebbende schriftelijk dient te geschieden. Hierdoor worden interpretatieverschillen ten aanzien van het al of niet instemmen met uitstel van de beslistermijn zoveel mogelijk voorkomen.

Van der Staaij

Naar boven