Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829924 nr. 158

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

30 517 Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet

Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2018

In navolging van de brief over de planning en de wijze waarop de AIVD en de MIVD de tapstatistieken van de afgelopen en komende jaren openbaar zullen maken (Kamerstuk 29 924, nr. 154), berichten wij u dat de tapstatistieken van de afgelopen jaren vandaag op de website van de AIVD en het Ministerie van Defensie worden gepubliceerd. Als gevolg van een andere werkwijze met betrekking tot het tellen van de tapstatistieken is er wat betreft het cijfer over 2009 een afwijking te zien ten opzichte van het eerder aan u toegezonden cijfer (Kamerstuk 30 517, nr. 21). Met de huidige telling is echter gezorgd voor een duurzame werkwijze, die ook onder de nieuwe Wiv toepasbaar is, waarbij de tapstatistieken jaarlijks op gelijke wijze in de jaarverslagen kunnen worden gepubliceerd.

Bijgevoegd is het overzicht van de inzet van bijzondere bevoegdheden onder artikel 25 van de Wiv 2002. Hieronder valt het plaatsen van een telefoontap, een internettap of een microfoon. Eén target (persoon of organisatie) kan op verschillende manieren en op meerdere apparaten afgeluisterd worden. De afgelopen jaren is het communicatielandschap veranderd, mensen hebben veelal meerdere (mobiele) apparaten. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken. Het aantal taps is dus niet door te vertalen naar het aantal targets dat de AIVD en MIVD in onderzoek hebben. De bijgevoegde aantallen moeten mede worden bezien in het licht van de toegenomen dreiging op het gebied van contra-terrorisme, cyber en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa.

Anders dan de AIVD heeft de MIVD de afluisterbevoegdheid in de jaren volgend op de inwerkingtreding van de Wiv 2002 niet direct ingezet. De noodzaak om deze bevoegdheid in te zetten is langzaamaan gegroeid. Vandaar dat bij de jaren 2002 en 2003 het cijfer nul is opgenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Jaartal

Aantal AIVD

Aantal MIVD

2002

559

0

2003

691

0

2004

775

19

2005

990

21

2006

1.324

21

2007

1.252

30

2008

1.246

39

2009

1.298

77

2010

1.405

55

2011

1.814

70

2012

2.060

64

2013

2.230

85

2014

2.404

65

2015

2.544

138

2016

3.095

382

2017

3.205

348