Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029911 nr. 271

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 271 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2020

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 19 december jongstleden (Handelingen II 2019/20, nr. 39, item 45) diende het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) een motie in.1 Deze motie is vooralsnog aangehouden in verband met een toezegging van mijn kant om per brief te reageren op deze voorgenomen motie. Met deze brief doe ik mijn toezegging gestand.

Inhoud van de motie

Met de door het Kamerlid Van der Graaf ingediende motie wordt de regering verzocht «de reikwijdte van de Bibob-toets uit te breiden naar aanvragen van wijziging, afwijking of ontheffing van het bestemmingsplan».

In deze brief komt de term «ontheffing van het bestemmingsplan» niet terug, omdat een dergelijke ontheffing met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vervangen is door een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

Omdat het omgevingsplan onder de Omgevingswet de opvolger wordt van het bestemmingsplan, wordt hierna de term «omgevingsplan» gebruikt.

Afwijken van omgevingsplan

Voor zover de motie verzoekt om afwijkingen van een omgevingsplan onder de Wet Bibob te brengen, laat ik het oordeel aan uw Kamer.

Voor een dergelijke afwijking is een vergunning nodig, te weten een omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteiten. Met het voorstel tot wijziging van de Wet Bibob (tweede tranche), dat momenteel in (internet)consultatie is, wordt voorgesteld om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten als zodanig bibobabel te maken. Dat betekent dat ook een omgevingsvergunning voor een afwijking van het omgevingsplan onder de reikwijdte van de Wet Bibob zal komen te vallen.

Wijzigen van omgevingsplan

Voor zover de motie vraagt om wijzigingen van een omgevingsplan onder de Wet Bibob te brengen, ontraad ik de motie.

De vaststelling of wijziging van een omgevingsplan is een besluit van algemene strekking. Het Bibob-instrument kan alleen gekoppeld worden aan een bevoegdheid van een bestuursorgaan om beschikkingen te nemen.

Koppelen aan besluiten van algemene strekking is niet mogelijk, omdat het daarbij niet gaat om één of meer bepaalbare personen, maar om een onbepaalde groep personen. Een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan is daarmee niet op een specifieke activiteit gericht en is evenmin een besluit op een aanvraag. Daarmee is er tevens geen persoon waarnaar een Bibob-toets kan plaatsvinden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 911, nr. 268