Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029911 nr. 256

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2019

Op 18 oktober jl. heeft uw Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (Kamerstuk 29 911, nr. 254). Hierin heb ik de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. In de brief rondom het breed offensief heb ik tevens aangegeven dat we de stappen die we nu al gaan zetten, aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Met alle betrokken partijen zal ik op korte termijn in overleg treden over de inzet van deze middelen.

Zoals ik in mijn brief van 18 oktober heb aangegeven wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen.

Het gaat om oprollen, afpakken en voorkomen.

Het contourenplan, waarvan ik hier onder de hoofdpunten nog eens weergeef, zal door mij de komende tijd nader worden uitgewerkt.

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;

Er wordt gewerkt aan de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bij de landelijke eenheid van de politie1, dat kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het MIT richt zich op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en pakt deze ook op.

2. Het intensiveren van bewaken en beveiligen;

Er wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet daarom structureel aandacht zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn.

3. Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik;

Om ondermijning en normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar versterken. Zo bezie ik samen met de Staatssecretaris van VWS welke extra inzet nodig is, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen, maar ook voor intensieve publiekscampagnes.

4. Het starten van een programma preventie;

In de preventieve aanpak wordt gebiedsgericht gewerkt langs de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren ook in Rotterdam-Zuid is gebeurd. De betrokken departementen en lokale partijen gaan samen werken om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.

Tenslotte staan in een ambitieuze beleidsagenda diverse maatregelen die bijdragen aan een verdere versterking en een toekomstbestendige aanpak zoals de aanpak van illegale wapens, de uitwisseling van informatie, internationale samenwerking etc.

Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met de 100 miljoen incidenteel geld voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de 291 miljoen structureel bij de politie waaronder rechercheurs voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning.

In het voorjaar zal het kabinet, op basis van een uitgewerkt plan, besluiten over de verdere structurele dekking voor een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Omvat tevens de uitvoering van de motie van de leden Heerma en Dijkhoff van 19 september jl., Kamerstuk 35 300, nr. 13