Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729911 nr. 133

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 133 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2016

Op 30 augustus jl. heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd over de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit met als bijlage het jaarverslag RIEC/LIEC 2015 (Kamerstuk 29 911, nr. 129). Na verzending zijn door het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) in dit jaarverslag een viertal kleine omissies ontdekt, die, zo werd mij medegedeeld, naar alle waarschijnlijkheid zijn veroorzaakt tijdens de transformatie van de word-versie naar de drukversie. De totaalcijfers van de ondernomen acties zoals uitgedragen in de Kamerbrief worden niet beïnvloed. Ook hebben deze geconstateerde omissies geen invloed op de lijn zoals ik die in de Kamerbrief over de georganiseerde misdaad aan uw Kamer heb gecommuniceerd.

In de bijlage treft u de door het LIEC gerectificeerde versie van het jaarverslag RIEC/LIEC 2015 aan2. Tevens is een erratum toegevoegd3. Op de website van het LIEC wordt per vandaag eveneens deze gerectificeerde versie gepubliceerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de datum

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl