29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2020

Hierbij bied ik uw Kamer de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer aan1.

Ik ben het Aanjaagteam en de heer Roemer zeer erkentelijk dat zij binnen een zeer korte termijn deze aanbevelingen hebben opgesteld.

Het kabinet zal de aanbevelingen van het Aanjaagteam bestuderen en streeft ernaar zijn reactie op de aanbevelingen nog vóór het zomerreces naar uw Kamer te sturen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven