29 817 Sociale werkvoorziening

Nr. 136 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2015

Bij het ordedebat in uw kamer van 24 maart (Handelingen II 2014/15, nr. 66, item 8) heeft mw. Karabulut (SP) verzocht om een brief naar aanleiding van berichten dat de VNG niet bereid is een Cao voor de sociale werkvoorziening te sluiten. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Ik heb kennisgenomen van de ledenbrief van de VNG van 18 maart en het bericht op de website van de VNG hierover. Daaruit blijkt dat de VNG en de vakbonden hebben verkend of het mogelijk is om nieuwe arbeidsvoorwaardenafspraken te maken voor de huidige werknemers in de sociale werkvoorziening.

De systematiek van de Participatiewet en de Wsw is dat de wet de kaders schept waarbinnen gemeenten de wet uitvoeren. Dit volgt uit de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van SZW. Daarnaast gelden in Nederland heldere afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling bij de arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Eén daarvan betreft de totstandkoming van cao’s; hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat geldt ook voor de cao van de sociale werkvoorziening.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven