Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 17

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Het tweede lid geldt niet indien en voor zover het College zorgverzekeringen dat bij een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 29a, eerste lid, heeft bepaald.

II

Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

1. Het is een zorgverzekeraar verboden zelf de bij of krachtens deze wet te verzekeren zorg of overige diensten dan wel zorg als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te leveren.

2. Het is een zorgverzekeraar verboden aan een instelling in de zin van deze wet of van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gelden voor bedrijfsuitoefening te verschaffen, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor die instelling te verbinden, zich voor die instelling sterk te maken, zich tot zekerheid voor een schuld van die instelling te verbinden, of aan die instelling bestuurlijk deel te nemen.

3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van het in gebruik geven van medische hulpmiddelen.

4. Het College zorgverzekeringen kan vrijstelling of ontheffing geven van de verboden, bedoeld in het eerste of tweede lid.

5. Een vrijstelling of een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend, en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

6. Aan een ontheffing verbonden beperkingen of voorschriften kunnen na de verlening van de ontheffing worden uitgebreid, gewijzigd of ingetrokken.

7. Een ontheffing kan worden ingetrokken indien:

a. wordt gehandeld in strijd met aan de ontheffing verbonden beperkingen of voorschriften;

b. van de ontheffing gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt.

8. Van besluiten als bedoeld in het vierde tot en met achtste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

III

Na artikel 81 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 81a

1. Het College toezicht adviseert desgevraagd of uit eigen beweging het College zorgverzekeringen over de intrekking van een ontheffing als bedoeld in artikel 29a.

IV

In artikel 94, eerste lid, wordt na «29, eerste en tweede lid,» ingevoegd: 29a,.

V

Artikel 96 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid, wordt «of 29, eerste en tweede lid» vervangen door: 29, eerste en tweede lid, of 29a.

B. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien een zorgverzekeraar niet voldoet aan een aan een ontheffing als bedoeld in artikel 29a verbonden beperking of voorschrift.

Toelichting

In het voorstel van wet zijn geen beperkende bepalingen opgenomen ten aanzien van het leveren van zorgaanbod door zorgverzekeraars. Door dit amendement wordt het leveren van zorgaanbod verboden, tenzij daarvoor een vrijstelling of ontheffing wordt verleend. Het amendement beoogt de nadelige gevolgen van verticale integratie voor marktwerking te voorkomen.

Heemskerk