Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 16

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De considerans wordt vervangen door:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de gehele bevolking onder voor ieder gelijke sociale voorwaarden verzekerd is tegen de behoefte aan geneeskundige zorg, dat de zorgverzekeraars die deze verzekering aanbieden en uitvoeren werkzaamheden verrichten die bijdragen aan de volksgezondheid, en dat zij daarbij streven naar vermindering van de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen;.

II

Artikel 28, eerste lid, wordt vervangen door:

1. De statuten van een zorgverzekeraar:

a. bepalen dat de zorgverzekeraar zich mede ten doel stelt bij te dragen aan de volksgezondheid, en dat hij er daarbij naar streeft de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen te verminderen,

b. bieden waarborgen voor een redelijke mate van invloed van de verzekerden op het beleid,

c. sluiten iedere verplichting van de verzekeringnemers, verzekerden, gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden tot het doen van een bijdrage in tekorten van de rechtspersoon uit, en

d. voorzien in toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming.

III

Artikel 38, derde lid, wordt vervangen door:

3. De voorschriften, bedoeld in het tweede lid, kunnen in het bijzonder betrekking hebben op:

a. rapportage over de werkzaamheden die de zorgverzekeraar verricht om het doel, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, te dienen,

b. naleving van een in de regeling aan te wijzen gedragscode.

Toelichting

Het voorstel van wet heeft het karakter van een verzekeringswet. Dit amendement beoogt ook een gezondheidsdoelstelling mee te geven. Het amendement neemt daarom de bijdrage aan de volksgezondheid en aan het verminderen van de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen expliciet mee in de considerans, de statuten van de verzekeraars en de rapportage door verzekeraars.

Heemskerk