Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 15

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan zorg volgens bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen criteria.

Toelichting

Artikel 10 behandelt de inhoud van het pakket, maar doet dat zeer globaal.

De inhoud van het verplicht verzekerde pakket basiszorg moet vastgesteld worden volgens heldere criteria die in een algemene maatregel van bestuur worden neergelegd.

Heemskerk