Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 13

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID SMITS

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

A. Het vierde lid vervalt.

B. Het vijfde lid vervalt.

II

Artikel 46 wordt vervangen door:

Artikel 46

1. Een verzekeringsplichtige die bij regeling van Onze Minister aan te wijzen loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting geniet, heeft recht op een gedeeltelijke vergoeding door de inhoudingsplichtige van de inkomensafhankelijke bijdrage over dit deel van het bijdrage-inkomen.

2. De vergoeding bedraagt een bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Financiën vast te stellen percentage van het bijdrage-inkomen.

3. Het percentage wordt zodanig vastgesteld, dat toepassing ervan op de som van alle bijdrage-inkomens, tot een uitkomst leidt die gelijk is aan 50% van de som van bij ministeriële regeling te bepalen, ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds of van de zorgverzekeraars komende inkomsten.

4. Na afloop van het kalenderjaar vastgestelde verschillen tussen de bedragen van de inkomsten die in de ministeriële regeling, bedoeld in het derde lid, in aanmerking waren genomen en de werkelijke bedragen van die inkomsten, worden verrekend bij de vaststelling van het percentage voor een volgend jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de premie voor de nieuwe zorgverzekering voor een groter deel inkomensafhankelijk zal zijn. De verdeling tussen werkgevers en werknemers blijft gelijk. Het werknemersdeel van de premie zal een niet voor ieder gelijk nominaal bedrag is, maar een gedeelte nominaal en een gedeelte inkomensafhankelijk. Bij de start wordt uitgegaan van een nominale premie niet hoger dan de huidige nominale ziekenfondspremie. Deze nominale premie is voldoende hoog om concurrentie tussen zorgverzekeraars mogelijk te maken.

De effecten op het inkomensbeeld zijn gering ten opzichte van de huidige situatie en een stuk gematigder en evenwichtiger in vergelijking met het inkomensbeeld dat ontstaat als gevolg van een hoge nominale premie en de zorgtoeslag. Met dit amendement wordt een (wet op de) zorgtoeslag overbodig en kan zodoende een bureaucratisch systeem waarin miljarden worden rondgepompt achterwege blijven.

Het feit dat ten gevolge van dit amendement de inkomensafhankelijke bijdrage niet geheel door de werkgever zal worden vergoed, dat wil zeggen dat netto een deel voor rekening van de werknemer zal blijven, heeft ook gevolgen voor de wijze waarop artikel 50, zesde lid, moet worden gelezen: uiteraard laat de daar geregelde teruggaaf aan de werkgever de aanspraak van de werknemer jegens zijn werkgever (inhoudingsplichtige) op zijn deel van de teruggegeven bijdrage onverlet.

Smits