Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 11

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 26 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 14 wordt een artikel 14a ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

1. Voor zover de zorgverzekeraar modelovereenkomsten aanbiedt krachtens welke de verzekerden bepaalde vormen van zorg of overige diensten dienen te betrekken van aanbieders met wie de zorgverzekeraar overeenkomsten over deze zorg of diensten en de daarvoor in rekening te brengen prijs heeft gesloten of van een aanbieder die bij zijn zorgverzekeraar in dienst is, zorgt de zorgverzekeraar ervoor dat deze zorg of diensten voor hun verzekerden binnen bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wachttijden beschikbaar zijn.

2. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing voor vormen van zorg of overige diensten waarvoor de verzekerde krachtens zijn zorgverzekering de vrije keuze uit zorgaanbieders heeft, zodra deze zijn zorgverzekeraar heeft verzocht activiteiten te verrichten die erop zijn gericht dat hij de zorg of dienst waarop hij is aangewezen, verkrijgt.

Toelichting

Door veldpartijen zijn «Treeknormen» opgesteld waarin maximale aanvaardbare wachttijden voor behandelingen zijn vastgelegd. Het amendement beoogt deze wachttijden bij algemene maatregel van bestuur (amvb) vast te leggen. Hierdoor krijgen mensen het recht om binnen de aanvaardbare wachttijd te worden behandeld. De in de amvb te regelen wachttijden kunnen per vorm van zorg of andere verzekerde dienst en bovendien per situatie waarin deze nodig is (acute zorg, electieve zorg, etcetera) verschillen.

Kant