Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529763 nr. 10

29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 26 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1, onderdeel g, vervalt.

II

Artikel 9, tweede lid, onderdeel e, vervalt. De puntkomma aan het slot van onderdeel d wordt vervangen door een punt.

III

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het vierde lid vervalt «of voor een eigen risico als bedoeld in artikel 19».

B. In het vijfde lid wordt «de premiekortingen genoemd in de artikelen 18 en 19, indien deze van toepassing zijn» vervangen door: de premiekorting genoemd in artikel 18, indien deze van toepassing is.

IV

Artikel 19 en het daarboven geplaatste paragraafopschrift vervallen.

V

Artikel 20 vervalt.

VI

Artikel 21 vervalt.

VII

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het tweede lid vervalt «en de beantwoording van de vraag of een voor zijn verzekering geldend eigen risico wordt overschreden,».

B. In het derde lid vervalt «op een eigen risico of».

Toelichting

Dit amendement beoogt het vrijwillige eigen risico, met een lagere nominale premie als gevolg, in een zorgpolis niet mogelijk te maken. Met name gezonde mensen zullen hier het grootste voordeel bij hebben. Dit is een afbraak van de solidariteit.

Kant