Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 18

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING

Ontvangen 15 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In Artikel I, onderdeel B, eerste lid, wordt het vijfde lid van artikel 3.22, vervangen door:

5. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 is sprake van exploitatie van een schip, indien de belastingplichtige:

a. in Nederland in belangrijke mate het beheer verricht van het schip, het schip de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap en de belastingplichtige het schip:

1°. in eigendom heeft of mede in eigendom heeft en niet in rompbevrachting heeft gegeven, of

2°. in rompbevrachting houdt;.

b. in Nederland hoofdzakelijk het commerciële beheer verricht van het schip voor een ander, mits de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen in eigendom of mede-eigendom heeft of door hem in rompbevrachting worden gehouden, waarbij schepen in mede-eigendom alleen in aanmerking worden genomen indien die mede-eigendom ten minste 5% beloopt, of

c. het schip in tijd- of reischarter houdt, mits de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen in eigendom of mede-eigendom heeft of door hem in rompbevrachting worden gehouden,waarbij schepen in mede-eigendom alleen in aanmerking worden genomen indien die mede-eigendom ten minste 5% beloopt, of

d. in Nederland voor een ander hoofdzakelijk het bemannings- en technische beheer verricht van het schip.

II

In Artikel I, onderdeel B, tweede lid, wordt in de aanhef van het zesde lid van artikel 3.22 « In afwijking van het vijfde lid» vervangen door: In afwijking van het vijfde lid, onderdeel a,.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de eis van het voeren van de vlag van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt beperkt tot schepen die in eigendom of mede-eigendom zijn van de belastingplichtige of door hem in rompbevrachting worden gehouden en vallen onder het vijfde lid, onderdeel a.

Bij schepen die de belastingplichtige in commercieel beheer en tijd- of reischarter heeft wordt de eis gesteld dat de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen in eigendom, mede-eigendom of rompbevrachting heeft (waarbij voor deze schepen geen vlagvereiste wordt gesteld). De voorwaarde dat deze schepen de vlag voeren van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap komt met dit amendement eveneens te vervallen.

Voorts wordt met dit amendement bewerkstelligd dat het tonnageregime ook van toepassing is op belastingplichtigen die in Nederland hoofdzakelijk zowel het bemannings- als het technische beheer (scheepsmanagementactiviteiten) verrichten van een schip.

Dit amendement leidt tot een derving van enkele tienduizenden euro's. Deze wijziging zal na goedkeuring door de Europese Commissie op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Dezentjé Hamming