Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 17

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING

Ontvangen 15 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in Artikel I, onderdeel B, tweede lid, opgenomen negende lid van artikel 3.22 vervalt de volgende zinsnede: en schepen waarbij ingevolge een buitenlandse regeling die naar aard en strekking overeenkomt met dit artikel de winst uit zeescheepvaart wordt bepaald aan de hand van de tonnage.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat voor de toepassing van artikel 3.22, zesde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 alleen mede in aanmerking worden genomen de schepen die worden geëxploiteerd door lichamen waarin de belastingplichtige overwegende zeggenschap heeft en waarvan de winst wordt bepaald overeenkomstig het eerste lid van artikel 3.22. Schepen die tot een buitenlandse dochtermaatschappij behoren en waarbij de winst in het buitenland wordt bepaald aan de hand van tonnage worden derhalve niet in aanmerking genomen.

Deze wijziging zal na goedkeuring door de Europese Commissie op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Dezentjé Hamming