Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 16

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING

Ontvangen 15 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Het in Artikel I, onderdeel B, tweede lid, opgenomen zesde lid van artikel 3.22 wordt als volgt gewijzigd:

A. in onderdeel a vervalt de volgende zinsnede: ten minste één van de door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap en.

B. in onderdeel b vervalt de volgende zinsnede: en die in eigendom of mede-eigendom zijn van de belastingplichtige of door hem in rompbevrachting worden gehouden,. Voorts vervalt: in zijn eigendom, mede-eigendom of in rompbevrachting.

II

In het in Artikel I, onderdeel B, tweede lid, opgenomen achtste lid van artikel 3.22 wordt na «onder kwalificerende schepen verstaan: schepen» ingevoegd: in eigendom, mede-eigendom of in rompbevrachting

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de voorwaarde, opgenomen in onderdeel a van het zesde lid, dat ten minste één van de door de belastingplichtige geëxploiteerde schepen de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap, komt te vervallen.

Tevens wordt met dit amendement bewerkstelligd dat voor de berekening van het in het zesde lid, onderdeel a en c, bedoelde percentage, schepen die worden geëxploiteerd op een wijze als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b en c zijn uitgesloten. Dit betekent dat schepen in commercieel beheer en tijd- of reischarter niet in de berekening van het vorengenoemde percentages worden meegenomen. In de berekening worden alleen schepen in eigendom, mede-eigendom en rompbevrachting betrokken.

Voorts voorziet dit amendement, als gevolg van de beperking van de definitie van kwalificerende schepen, in een wijziging van de reikwijdte van de groepsbepaling. Voor de toepassing van het zesde lid, onderdeel a, worden mede in aanmerking genomen de schepen die worden geëxploiteerd door lichamen waarin de belastingplichtige overwegende zeggenschap heeft, waarvan de winst wordt bepaald overeenkomstig het eerste lid en deze schepen in eigendom, mede-eigendom of rompbevrachting zijn van de genoemde lichamen.

Deze wijziging zal na goedkeuring door de Europese Commissie op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Dezentjé Hamming