Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 15

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING

Ontvangen 15 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VIII, onderdeel A, wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden niet tot afvalstoffen gerekend die stoffen, preparaten en andere producten, die voldoen aan de voorwaarden van bij algemene maatregel van bestuur opgesomde besluiten en regelingen volgens welke deze stoffen, preparaten en andere producten buiten inrichtingen met een stortplaats milieuhygiënisch verantwoord zijn toe te passen, dan wel bestemd zijn te worden gebruikt voor bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen toepassingen die hetzij verband houden met de bedrijfsvoering van de inrichting, hetzij deel uitmaken van het bedrijfsproces dat leidt tot de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de regering een ruime bevoegdheid te geven bij algemene maatregel van bestuur bepaalde afvalstoffen buiten het afvalstoffenbegrip te plaatsen. Daartoe wordt de bestaande fictie van artikel 12, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag uitgebreid met bij algemene maatregel van bestuur nader aan te duiden stoffen, preparaten en andere producten.

Dezentjé Hamming