Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 14

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 15 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, worden na onderdeel F, de volgende onderdelen ingevoegd:

Fa. In artikel 6.20, tweede lid, wordt «€ 776» vervangen door: € 691.

Fb. In artikel 6.20a, tweede lid, wordt «€ 776» vervangen door: € 691.

Fc. In artikel 6.21, tweede lid, wordt «€ 776» vervangen door: € 691.

Fd. Artikel 6.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «65%» vervangen door: 50%.

2. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

3. In het eerste lid wordt na onderdeel h, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. de bedragen genoemd in artikel 6.20, tweede lid, artikel 6.20a, tweede lid, en artikel 6.21, tweede lid.

II

Artikel XX, eerste lid, onderdeel c komt als volgt te luiden:

c. artikel I, onderdelen Fa, Fb, Fc, Fd, en artikel II terugwerken tot en met 1 januari 2004.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het arbeidsongeschiktheidsforfait, het ouderdomsforfait en het chronisch ziekenforfait uit de Wet inkomstenbelasting 2001 onder de verhogingsfactor te brengen van artikel 6.24 van die wet. Om deze wijziging binnen de buitengewone uitgaven regeling te bekostigen worden de hiervoor genoemde forfaits ieder met € 85 verlaagd en de vermenigvuldigingsfactor teruggebracht van 1,65 naar 1,50. Per saldo kost het amendement nog 26 mln vanaf 2004. De hier genoemde forfait bedragen zijn voor indexatie.

Dit amendement werkt terug tot en met 1-1-2004.

Vendrik